Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Slamsugning med Slamservice

Underhåll och regelbunden tömning av dagvatten- och rännstensbrunnar, rör, septiktankar pumpgropar, fett- och oljeavskiljare är nödvändigt för dessas funktion och för att förhindra problem i framtiden. Det rekommenderas att utföra åtminstone en årlig rengöring. Rengöringen bör utföras av professionella företag med stor vana då en felaktig rengöring av gropen, tanken eller brunnen kan innebära att denna inte kommer att fungera som den ska i fortsättningen. Leran och avfallet bör sedan fraktas till en behandlingsanläggning för vidare behandling.

slamservice

Slamsugning utförs i normala fall med speciella fordon till hjälp. Det finns fordon som passar för alla förhållanden och omständigheter, till exempel olika takhöjder, septiktankskapaciteter, källare, parkeringsgarage m.m. Efter att slamsugningen utförts så finns det olika typer av transportmedel med varierande kapacitet som kan användas för bortforsling. Som exempel kan nämnas lastbilar, fartyg och till och med helikoptrar. Dessa fordon klarar ofta av stora volymer utan att vid ett flertal tillfällen behöva åka iväg för att tömma, vilket gynnar både miljön och gör arbetet billigare.

De firmor som ägnar sig åt slamsugning brukar också åtgärda översvämningar och de kan utföra både förebyggande och akuta insatser. De flesta behandlar sedan avfallet på sina egna anläggningar. En förebyggande slamsugning blir i längden mycket mer ekonomiskt än att vid flera tillfällen tvingas åtgärda akuta stopp i systemen. Det slam samlas körs vidare till en behandlingsanläggning som behandlar detta på bästa sätt och försöker återvinna så mycket som möjligt. Fett och olja kan till exempel bli energi och den sand som har separerats bort från oljan kan bli till täckmaterial.